Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ORTIE S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORTIE S.A. z siedzibą w 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane ?

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane ?

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z Państwa danymi ?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo do dostępu do treści danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych
w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Możemy również udostępnić dotyczące Pana/Pani informacje jeśli wymagają tego prawo, regulacje lub działania prawne, w odpowiedzi na żądania organów Państwa takich jak organy ścigania.

Państwa dane mogę być również udostępniane tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie, pozostałym podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej ORTIE (w rozumieniu RODO – Współadministratorom) tj. Nettle S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław; Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław; RBO sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.

Jak chronimy dane osobowe

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo i bez wcześniejszego powiadomienia aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Informację o tym zamieścimy na naszych stronach internetowych, aby poinformować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o ochronie prywatności.

W jaki sposób się z nami kontaktować ?

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub chce Pan/Pani, abyśmy zaktualizowali informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani preferencjach, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu email: sekretariat@ortie.pl

lub pod adresem:
ORTIE S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław

To Top