Etapy realizacji procesu inwestycyjnego
PolishEnglish

Etapy realizacji procesu inwestycyjnego

Analiza wstępna
Pierwszym krokiem w rozpoznaniu przedsięwzięcia przez Ortie jest przekazanie projektu inwestycyjnego w formie opisu przedsięwzięcia (załącznik). Po pierwszej analizie przedsięwzięcia ORTIE ocenia zgodność projektu ze strategią funduszu, szacuje wstępne ryzyka związane z jego realizacją. Na tym etapie mogą się odbyć spotkania z twórcami koncepcji przedsięwzięcia.

 
Ocena biznes planu
Drugim etapem jest analiza pełnego biznes planu, z szczególnym uwzględnieniem analizy produktu lub usługi, charakterystyki i potencjału rynku, oceny kadry zarządzającej, oszacowania prawdopodobieństwa realizacji założonych w biznes planie prognoz finansowych.
W przypadku istnienia spółki w fazie rozwoju, przeprowadzany jest proces due diligence w obszarach finansowych, organizacyjnych i prawnych.

 
Końcowa ocena przedsięwzięcia i ustalenie warunków inwestycji
Na podstawie wyników oceny firmy i osób nią zarządzających podejmowana jest przez fundusz decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu. Po akceptacji przedsięwzięcia przez fundusz ustalane są warunki inwestycji, które zostają zamieszczone w umowie inwestycyjnej. Po podpisaniu umowy, następuje realizacja wypłaty środków i zamknięcie transakcji.
Pełny proces inwestycyjny - od chwili otrzymania przez Ortie niezbędnych materiałów i danych, do momentu przekazania pieniędzy na konto spółki - może trwać od 1,5 do 3 miesięcy w zależności od postawy liderów przedsięwzięcia a także przepływu dokumentów i informacji.

 
Współpraca po inwestycji
Decyzja o kapitałowym zaangażowaniu w spółkę oznacza rozpoczęcie współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu interesów. Poza powiązaniem kapitałowym, fundusze związane są ze spółką poprzez dyrektora inwestycyjnego Ortie, który reprezentuje ich interesy w radzie nadzorczej, a jednocześnie jest partnerem zarządu spółki, służąc doradztwem przy kluczowych decyzjach. Spółki zobowiązane zostają do regularnego raportowania, najczęściej w odstępach miesięcznych, według ustalonego wzoru, pozwalającego na wczesne wykrywanie nieprawidłowości bądź pogarszania się sytuacji. Co roku spółki przygotowują budżety na rok następny, które muszą zostać zatwierdzone przez ich rady nadzorcze, i które stanowią podstawę oceny działalności spółki i jej zarządu.

Główne obszary współpracy ze spółką
  • pomoc w przygotowaniu strategii, biznes planów i planów finansowych,
  • doradztwo przy przygotowaniu i wdrażaniu planów inwestycyjnych, a także przy wyborze,ocenie oraz pozyskaniu źródeł i instrumentów finansowania,
  • wsparcie spółki w przekształcaniu jej struktury organizacyjnej i korporacyjnej w procesie dynamicznego wzrostu i rozwoju firmy,
  • pomoc w poszukiwaniu i negocjacjach z inwestorem strategicznym.

 

Wyjście z inwestycji
Sposób wyjścia funduszu z danej inwestycji jest uzgodniony wcześniej w umowie inwestycyjnej.Decyzja uwzględnia etap rozwoju i specyfikę danej spółki, branży, w której działa oraz cyklu koniunktury. Ważne jest aby po wyjściu Ortie z inwestycji, nowy inwestor kontynuował przyjętą przez spółkę strategię, powodującą dalszy wzrost jej wartość.
 
W związku z tym, iż Ortie inwestuje w przedsięwzięcie w jego wczesnej fazie rozwoju a inwestycję zamierza zakończyć w okresie do 3 lat, preferowaną formą jest sprzedaż udziałów dotychczasowym zarządzającym poprzez transakcję MBO (wykup menadżerski) lub zbycie udziałów innemu funduszowi venture capital, który inwestuje w spółki w rozwiniętych fazach rozwoju.
 
Proces wyjścia z inwestycji realizowany jest we współpracy z doświadczonym i wykwalifikowanym doradcą, specjali- zującym się w obsłudze transakcji średniej wielkości.